سفینه نجات

إِنَّهُمْ یَرَوْنَهُ بَعِیدا وَ نَرَاهُ قَرِیبا

سفینه نجات

إِنَّهُمْ یَرَوْنَهُ بَعِیدا وَ نَرَاهُ قَرِیبا

مشخصات بلاگ
سفینه نجات

کاش مى دانستم کجا دلها به ظهور تو آرام و قرار خواهد یافت؟ یا به کدام سرزمین اقامت دارى؟ آیا به زمین رضوان یا غیر آن؛ یا به دیار ذوطوى متمکن گردیده ­اى؟بسیار سخت است بر من که خلق را همه ببینم و ترا نبینم و هیچ از تو صدایى حتى آهسته هم بگوش من نرسد.بسیار سخت است بر من به واسطه فراق تو؛ و اینکه تو به تنهایی گرفتار باشی و ناله من نیز به حضرتت نرسد و شکوه به تو نتوانم. به جانم قسم که تو آن حقیقت پنهانى که دور از ما نیستى. به جانم قسم تو آن شخص جدا از مایى، که ابداً جدا نیستى.

پیوندهای روزانه

۱ مطلب با موضوع «محبت و عشق الهی به بندگانش» ثبت شده است

عشق ، احساسی عمیق، علاقه‌ای لطیف و یا جاذبه‌ای شدید است که محدودیتی در موجودات و مفاهیم ندارد و می‌تواند در حوزه‌هایی غیرقابل تصور ظهور کند. در بعضی از مواقع، عشق بیش از حد می‌تواند شکلی تند و غیر عادی به خود بگیرد که گاه زیان آور و خطرناک است . درواقع عشق ، احساس و علاقه ای شدید به موضوع یا شخصی است که اغلب بدون شناخت و معرفت صورت می گیرد. اما محبت یا حب به معنای علاقه و دوستی همراه با کسب معرفت و یقین است. یعنی شخصی که می گوید من عاشق شده ام با کسی که می گوید محبتی در قلبم حس می کنم متفاوت است و قطعا این شخص قبل از ایجاد محبت و علاقه ، به درجه ای از معرفت و یقین نسبت به محبوب خود رسیده است و این شناخت او باعث ایجاد محبت شده است.

خداوند مهربان درمورد رابطه خویش با بندگانش از واژه حب استفاده می کند. در قرآن کریم همواره از بندگانی که خداوند آنان را دوست دارد و یا دوست نمی دارد با واژه های یحب و لا یحب ، سخن گفته و ویژگی های آنان را ذکر کرده است. با مشاهده و تدبر در این آیات الهی متوجه خواهیم شد که خداوند چه کسانی را مورد محبت خود قرار داده و چه کسانی را نیز ، دوست نمی دارد:


 •  خداوند عاشق توبه کنندگان است« الله یحب التوابین» سوره بقره، آیه 222

 •  خداوند عاشق پاکیزگان است «یحب المتطهرین» سوره بقره آیه 222، سوره توبه آیه 108
 لیست نقطه ای
 •  خداوند عاشق پرهیزگاران است« الله یحب المتقین» آل عمران، آیه 76،توبه آیه 4 و 7

 • خداوند عاشق صابران است« الله یحب الصابرین» آل عمران ، 146

 • خداوند عاشق کسانیست که به او اعتماد و توکل دارند« الله یحب المتوکلین»آل عمران ، 159
 
 •  خداوند عاشق نیکوکاران است «الله یحب المحسنین» بقره، آیه 194، سوره مائده،آیه13 ، سوره آل عمران آیه 134 و 148، سوره مائده آیه 93

 

اما کسانی که خداوند مهربان ، محب آنان نیست: 

 

 • خداوند متجاوزان را دوست ندارد«الله لا یحب المعتدین» بقره: آیه 190، مائده: آیه87،اعراف: آیه 55
 
 • خداوند مفسدان را دوست ندارد«الله لا یحب الفساد» بقره:آیه 205،«الله لا یحب المفسدین» مائده:64، قصص:آیه77
 
 • خداوند کافران را دوست ندارد«الله لا یحب کل کفار اثیم» بقره:آیه 276.«الله لا یحب الکافرین» آل عمرانآیه 32،«انه لا یحب الکافرین» روم:آیه 45

 •  خداوند ظالمین را دوست ندارد« لا یحب الظالمین»آل عمران: آیات 57 و 140،شوری:آیه 40
 
 • خداوند انسان خائن را دوست ندارد«ان الله لا یحب الخائنین» سوره انفال: آیه 58«ان الله لا یحب کل خوان کفورا» سوره حج: آیه 38،« ان الله لا یحب من کان خوانا اثیما» سوره نساء:آیه 107

 • خداوند کسیکه گفتار زشت دارد را دوست ندارد«لا یحب الله الجهر بالسوء من القول» سوره نساء: آیه 148
 
 • خداوند متکبران و انسانهای مغرور را دوست ندارد«انه لا یحب المستکبرین» سوره نحل: آیه 23« الله لا یحب کل مختال فخور»سوره لقمان :آیه 18 ، سوره نساء: آیه 36، سوره حدید: آیه23

 • خدواند اسراف کاران را دوست ندارد«انه لا یحب المسرفین» انعام: آیه 141، اعراف آیه 131
 
 • خداوند کسانیکه از سر غرور با نشاط اند را دوست ندارد«ان الله لا یحب الفرحین» قصص: آیه 76


حال از خودت بپرس ، آیا خدای مهربانت ، محب تو هست؟

 

 

 • نردبانی تا خدا